İcra - İflas Hukuku

Büromuzun, ihtilaflı alacakların tahsili konusundaki çalışma yöntemi; önleyici avukatlık kapsamında, müvekkillerimizin, öncelikle ihtilaflı alacak oluşumunun minimize edilmesine yönelik ticari ve hukuki tedbirler almasını sağlamaktır.
Alacağın tahsili için cebri icra yollarına başvurulması gerektiği durumlarda, ihtiyati haciz ve tedbir başvuruları, alacağın temliki, fiili ve kaydi haciz işlemleri, icra iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikayetler, menkul ve gayrimenkul satışları, sıra cetveline ve alacağa itiraz, muvazaalı alacakların ve tasarrufların iptali ve benzeri işlemler ile veriye dayalı olarak ihtilaflı alacakların tahsilini gerçekleştirmektedir.
Diğer yandan, büromuz icra-iflas sürecinde borçlu sıfatıyla yer alan yerli ve yabancı müvekkilleri için, borçtan kurtulma, borcun nakli, istirdat, istihkak, iptal davaları, yeniden yapılandırma ve özellikle de iflas ve konkordato işlemleri sırasında hukuki destek vermektedir.
Hukuk Büromuz, müvekkillerinin yurtdışındaki mal veya hizmet ihracı ve sözleşme ihlalinden doğan tazminat alacaklarının tahsilini, dahil olduğu uluslararası işbirliği ağları üyesi hukuk büroları ile birlikte hareket ederek sağlamaktadır.